منشی خانم مسلط به زبان عربی محدوده کاوه نیازمندیم. 35214825 – 09136559110 ت.ت.م