به تعدادی خانم و آقا مسلط به زبان عربی در شرکت هواپیمایی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09151189552