محل کار پاکدشت , منشی خانم عرب زبان , نیازمندیم
9 _ 36468170