به تعدادی مترجم زبان عربی برای ترجمه متن از فارسی به عربی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 05138428268